Regulamin

Regulamin użytkownika Serwisu Vipnews.pl

§1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Regulamin
„Regulamin użytkownika serwisu Vipnews.pl”, dostępnego pod adresem URL: http://www.vipnews.pl, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez właściciela serwisu – Studio 69 Company s. c.

Serwis
Witryna internetowa dostępna pod adresem URL: http://www.vipnews.pl

Studio 69
Studio 69 Company s. c. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, biurowiec Brama Zachodnia, 7 piętro

Użytkownik
Osoba fizyczna korzystająca z serwisu.

§ 2.

1. Dostęp do serwisu jest bezpłatny.

2. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem serwisu za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego zamieszczania komentarzy w serwisie w celu wymiany informacji i opinii na różnorodne tematy.

4. Użytkownik serwisu zamieszcza swoje komentarze na własną odpowiedzialność. Studio 69 nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach serwisu.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe.

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na stronach serwisu przekazów o charakterze reklamowym.

7. Studio 69 zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu, jak również prawo do zablokowania adresu IP Użytkownika (uniemożliwiając mu tym samym dostęp do serwisu) naruszającego w sposób notoryczny postanowienia ustępu 5 i 6 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku zmiany strategii serwisu, Studio 69 zastrzega sobie prawo do zaprzestania umożliwiania Użytkownikom publikowania komentarzy.

9. Studio 69 ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji komentarzy zamieszczonych przez Użytkowników w serwisie. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamieszczania reklam na stronach serwisu.

10. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną

na adres: info@vipnews.pl.

11. Studio 69 rozpatrzy reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

12. Wszelka korespondencja wysłana do redakcji na adres info@vipnews.pl lub studio69@studio69.com.pl jest traktowana jako korespondencja publiczna, skierowana do nieograniczonego kręgu osób. Redakcja zastrzega sobie prawo do jej dowolnego wykorzystania i publikacji.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 21 lipca 2011.

14. Studio 69 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

14. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).